Výuka matematiky s podporou dynamického software


Kapacita kurzu je již naplněna!


Místo a doba konání: MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8, počítačová laboratoř K10 A v přízemí, čtvrtky 14:00 – 17:20 .

Lektoři: RNDr. Šárka Gergelitsová, Ph.D. ; RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.; doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc; RNDr. Petra Surynková, Ph.D.

Náplň jednotlivých setkání:

18. 10. 2018

Petra SurynkováZáklady ovládání programu dynamické geometrie GeoGebra
V úvodním bloku se účastníci seznámí s prostředím programu a s příkazy zadávanými v příkazovém řádku programu. Možnosti a vlastnosti programu budou demonstrovány prostřednictvím řešení planimetrických středoškolských úloh, ve kterých budou k řešení využívány množiny bodů dané vlastnosti, shodná a podobná zobrazení. V rámci úloh budou používány dynamické vlastnosti GeoGebry (zejména posuvníky), krokování konstrukce včetně zobrazování zápisu konstrukce.

25. 10. 2018

Petra Surynková - Analytická geometrie v rovině
V rámci druhého bloku budou řešeny náročnější středoškolské konstrukční úlohy (např. Apollóniovy úlohy). Dále bude probíráno pokročilejší ovládání programu GeoGebra včetně tvorby vlastních nových nástrojů (makrokonstrukcí), exportování obrázků a appletů. Účastníci se rovněž seznámí s využitím programu při výuce analytické geometrie v rovině, budou řešeny příklady vztahující se k operacím s vektory a ke kuželosečkám.

1. 11. 2018

Jarmila Robová - Funkce, jejich grafy a vlastnosti, rovnice a nerovnice
Třetí blok bude zaměřen na využití programu při výuce elementárních funkcí a sestrojování jejich grafů. Budou zkoumány vlastnosti funkcí pomocí příkazů programu a jeho dynamických nástrojů (posuvník, stopa) včetně sestavování tabulek funkčních hodnot. Grafy funkcí budou využity při řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav. Součástí bloku budou úlohy ilustrující přínosy a rizika integrace programu.

15. 11. 2018

Šárka Gergelitsová - Algebra, CAS a pokročilejší nástroje pro tvorbu appletů
Čtvrtý blok bude zaměřen na využití dynamického software ve výuce algebry (úpravy matematických výrazů bez příkazů CAS, dělitelnost čísel) a na vytváření seznamů a jejich využití v úlohách o posloupnostech. Účastníci se naučí využívat objekt Text včetně souvisejících příkazů a vytvářet interaktivní applety. Dále budou zkoumány příkazy okna CAS (symbolické úpravy a výpočty, řešení rovnic) a možnosti programu ve výuce komplexních čísel.

29. 11. 2018

Šárka Gergelitsová - Další okna v programu GeoGebra, GeoGebra 3D
V pátém bloku se účastníci seznámí s dalšími okny programu GeoGebra a s možnostmi provázání různých způsobů zobrazení matematických objektů v těchto oknech. Účastníci se naučí pracovat zejména s 3D grafickým náhledem, manipulovat v něm s objekty a řešit zde polohové i metrické úlohy (konstrukce mnohostěnů a jejich řezy, vzdálenosti objektů, objemy a povrchy těles) včetně úloh přispívajících k rozvoji prostorové představivosti žáků. Součástí bloku bude také zobrazování křivek a ploch v prostoru v rozsahu středoškolského učiva.

6. 12. 2018

Jana Hromadová - Statistické zpracování dat
V posledním bloku se účastníci seznámí s využitím dynamického software při zpracování dat v rámci statistických šetření. Vedle zadávání dat do souborů v daném software budou řešeny úlohy na výpočet charakteristik polohy i variability (průměr, medián, modus, percentil, kvartil, směrodatná odchylka). Dále se účastníci naučí v prostředí dynamického programu sestrojovat statistické grafy (bodový graf, sloupcový graf, histogram, krabičkový diagram) a určovat statistické závislosti (korelace).

Přihlásit se lze do 16. 10. 2018 (obratem obdržíte informaci o zařazení do kurzu):

Kapacita kurzu je již naplněna! Omlouváme se, ale další zájemce nelze přijmout.

elektronická přihláška

V případě dotazů se obracejte na Mgr. Alenu Blažkovou: blazkova@karlin.mff.cuni.cz , +420 951 553 226.

Katedra didaktiky matematiky
MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8