Celoživotní vzdělávání
Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika
Oficiální informace

Páteční konzultace pro 1. a 2. ročník (rozpis, termíny a aktuálně konzultovaná látka), materiály k vybraným předmětům

Od září 2016 jsou všechny předměty s kódem NMUM8xy zrušeny. Zapisujte si tedy prosím předměty s nimi ekvivalentní dle následující tabulky.
Tabulka ekvivalentních (a tudíž automaticky uznávaných) předmětů
Nové předměty budou kurzistům nastoupivším před rokem 2016 uznávány za staré předměty NMUM8xy zcela automaticky při závěrečné kontrole.

Kurz CŽV – Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika
Jedná se vlastně o „pedagogické minimum“, tj. tříletý kurz pro absolventy VŠ s titulem Mgr. či Ing., kteří vystudovali nějaký obor (nejlépe příbuzný matematice) a chtějí ke své odbornosti získat navíc učitelskou aprobaci pro SŠ a ZŠ. Nejedná se o studium (frekventant tedy není studentem), ale o kurz akreditovaný MŠMT.
Úspěšný absolvent získá dodatek ke svému Mgr. diplomu o učitelské aprobaci matematiky pro SŠ a ZŠ.
Kurz v sobě obsahuje téměř všechny předměty matematické, pedagogicko-psychologické a didaktické z bakalářského i navazujícího magisterského studia učitelství matematiky. Náročností je nastaven tak, aby byl absolvent dostatečně vybaven k výuce na různých typech škol: od prestižních středních škol po školy základní.
Čím bližší studium matematice a učitelství uchazeč absolvoval, tím více předmětů si může při nástupu do kurzu nechat uznat na základě předloženého studijního plánu a sylabů předmětů svého předchozího studia. Celý kurz tak lze (pokud si například absolvent odborné matematiky nechá uznat mnoho matematických předmětů) absolvovat i za kratší dobu – třeba za jediný rok.

Kurz je po matematické stránce poměrně náročný. Jednotlivé předměty kurzu jsou ekvivalentní standardnímu magisterskému studiu učitelství pro SŠ a ZŠ. Kvůli získání potřebného matematického nadhledu se studují klasické matematické partie; požaduje se schopnost korektně formulovat věty a s porozuměním provádět jejich důkazy. Důraz je přitom kladen na samostatnou práci. Při vstupu se předpokládá výborná znalost středoškolské matematiky v rozsahu série učebnic Matematika pro gymnázia a dvoudílné sbírky J. Poláka: Středoškolská matematika v úlohách.

Studentům odborné matematiky na MFF se doporučuje absolvovat předepsané předměty už při studiu. Po získání titulu Mgr. se absolvent může přihlásit do CŽV a nechá si tyto předměty uznat.
Většinou je potřeba doplnit si tyto předměty:
pedagogika a psychologie: NPED033, NPED034 a NPED035;
syntetická geometrie: NMUM106, 205 a 303
aritmetika a algebra (napůl didakticky pojaté předměty): NMUM105 a 206,
analytická geometrie: NMUM203 a 204,
kombinatorika: NMUM208,
didaktika: NMUM312, 307 a 405
pedagogická praxe: NMUM511 a 410

Pro studenty a absolventy odborného studia na MFF existuje orientační tabulka předmětů (pozor, platná pro starší plán CŽV do r. 2015), které lze uznat za předměty CŽV. O uznávání rozhoduje příslušný pan proděkan, tabulka je tedy pouze orientační. Obecně však platí, že kterýkoli odpovídající předmět student splní už ve svém Mgr. studiu, tak se uznává do CŽV. Lze si tak předem (už v Mgr. studiu) odchodit prakticky všechny potřebné předměty z CŽV.
Uznávání předmětů absolventům jiných fakult a vysokých škol probíhá na základě studijního plánu a sylabů absolvovaných předmětů.
Obecně platí, že lze uznat pouze předměty absolvované nejvýše před 10 lety a hodnocené známkou 1 nebo 2.


Pro absolventy oborů s matematikou méně příbuzných je většina předmětů zajišťována kombinovanou formou – společně se studenty kombinovaného studia (zejména v prvním ročníku na pátečních odpoledních konzultacích cca jednou za dva týdny).

Frekventant kurzu CŽV si zapisuje předměty dle studijního plánu (snadno je také dostupný v Karolínce – úplně na konci). Všechny předměty lze absolvovat v rámci prezenčního studia, nebo kombinovaně (buď na speciálních pátečních a sobotních konzultacích – zejména v 1. a 2. ročníku, nebo po dohodě s příslušným přednášejícím a cvičícím – samostudium a konzultace).


Před předmětem NMUM405 Didaktika matematiky doporučuji absolvovat (zcela dobrovolně) předmět NMUM312 Pedagogicko-didaktická propedeutika matematiky, který povinnou výuku didaktiky matematiky velmi dobře doplňuje.

Součástí kurzu je pedagogická praxe: 2 týdny v zimním semestru a 2 týdny v letním. Informace k organizační stránce praxí podává sekretářka katedry didaktiky matematiky Alena Blažková. Podmínky absolvování nebo uznávání (v případě úvazku na SŠ a pod.) upřesní doc. J. Robová.

Součástí kurzu je vypracování a obhajoba závěrečné práce (rozsah asi 25 stran).
Téma práce je možno zvolit na základě dohody s vybraným vyučujícím, který pak uvědomí garanta CŽV – ten pak práci zadává. Nebo je možno téma konzultovat s garantem CŽV, jenž doporučí vhodného konzultanta.
Při odevzdávání práce v tištěné podobě stačí kroužková vazba a oboustranný tisk. Tři exempláře se odevzdávají sekretářce KDM Mgr. A. Blažkové (4. patro). Zde jsou pak také alespoň den před obhajobou k nahlédnutí posudky konzultanta a oponenta na závěrečnou práci. (Po vzájemné dohodě je také může obdržet přímo mailem.)
Obhajoba se koná téhož dne jako závěrečná zkouška z matematiky a didaktiky. Probíhá standardně: student prezentuje svou práci (cca 10 min., je k dispozici PC a dataprojektor), následuje vyjádření vedoucího a oponenta práce, reakce na posudky a dotazy komise.

Závěrečná zkouška je komisionální – je obdobou státnic na učitelství matematiky. Skládá se z částí: matematika, didaktika matematiky, obhajoba závěrečné práce, pedagogika a psychologie).
Existují oficiální okruhy k závěrečné zkoušce pro matematiku a didaktiku matematiky (zadávány jsou tři otázky vycházející z látky pokrývané těmito okruhy). Tuto část závěrečné zkoušky nelze uznat (ani na základě předchozího absolvování studia matematiky, uznávat lze totiž pouze předměty).
Závěrečná zkouška z pedagogiky a psychologie probíhá zvlášť v samostatném termínu (zpravidla na Katedře didaktiky fyziky).

různorodé internetové stránky a knihy k okruhům závěrečné zkoušky (pro inspiraci a povzbuzení ke studiu, zcela bez záruky)