APLIKACE matematiky pro učitele


O předmětu

Jedná se o volitelný seminář pro NMgr. studium. V první polovině učitelského studia matematiky student načerpá mnoho teoretických poznatků, čímž nastává příhodný čas na aplikace – na konkrétní případy, kde se matematika skutečně využívá. Seminář poskytuje možnost si něco spočítat, něco namodelovat na počítači, případně o něčem jen slyšet, a to formou přiměřenou studentovi učitelství matematiky. Předpokládá se znalost matematiky v rozsahu přibližně 2–3 let učitelského studia; znalosti fyziky se nepředpokládají.

Každý zajisté rozumný člověk z toho, což sem zde již připomenul, nevypravitedlnou cenu matematyckého umění seznal.

Zajisté není národu pod celou oblohou nebeskou, jenž by byl k hudbě tak schopen, jako je národ český, a z té příčiny jest velmi schopen k matematyckému učení.

prof. Stanislav Vydra
Počátkové arytmetyky, 1806


Matematické disciplíny do počátku 19. stol — pdf
(z učebnice prof. Stanislava Vydry)

 • Obory čisté matematiky
 • Obory aplikované matematiky

Obyčejné diferenciální rovnice – nejzákladnější aplikace — pdf

 • Základní vztahy z mechaniky
  • Fyzikální význam derivace
  • Volný pád
 • Elektrické obvody
  • Kirchhoffovy zákony
 • Radiouhlíková metoda
 • Směšování
  • Základní rovnice
  • Znečištění Velkých jezer
 • Populační dynamika

Křivky — pdf

 • Parabola
  • Archimédés a zápalná zrcadla
  • Parabolické antény
  • Radary
  • Reflektory
  • Solární tavicí pece
  • Teleskopy (Newtonův, Schmidt-Cassegrainův)
  • (Aplikace v architektuře – viz Plochy stavební praxe)
 • Řetězovka
  • Odvození rovnice
  • Ideální oblouk – odvození, příklady
  • Mýdlová bublina, variační počet
 • Visuté mosty se zavěšenou mostovkou – odvození
 • Traktrix – animace
 • Cykloida
  • Isochrona
  • Brachistochrona
  • Skateboarding
  • Isochronní kyvadlo

Kyvadla — pdf

 • Matematické kyvadlo
 • Dvojkyvadlo
 • Isochronní kyvadlo

Plochy stavební praxe — pdf
(RNDr. Petra Surynková)

 • Geometrie a architektura v minulosti
 • Rotační plochy
  • Klenby, pendentivy, kupole, apsidy, sloupy
 • Přímkové rozvinutelné plochy
  • Křížové a valené klenby
  • Válcové skořepiny
 • Přímkové zborcené plochy
  • Frézierův cylindroid
  • Plocha šikmého průchodu
  • Hyperbolický paraboloid
  • Konoid
 • Šroubové plochy
 • Translační plochy
 • Modelování architektonických prvků

Teoretické řešení střech — pdf
(RNDr. Vlasta Moravcová)

 • Hřeben, žlab, nároží, úžlabí
 • Okapy
 • Valbová, sedlová, pultová střecha
 • Polovalbová, mansardová střecha
 • Zakázané okapy
  • Štít, gula
 • Křížová střecha
 • Příklady konkrétních střech a jejich řešení

Stereotomie — pdf (RNDr. Vlasta Moravcová)

 • Dějiny kamenořezu
 • Vazba polokřížová a křížová
 • Vazba gotická a holandská
 • Vazba kamenů v pravoúhlém rohu a s křídlem
 • Návodní pilíře
 • Používané nářadí

Konstruktivní fotogrammetrie — pdf
(RNDr. Petra Surynková)

 • Princip fotogrammetrie
 • Příklady použití

Deterministický chaos, meteorologie a klima — pps
(RNDr. Aleš Raidl, Ph.D.)

 • Deterministický chaos, dynamické systémy, determinismus – historické souvislosti
 • Ljapunovovy exponenty, Lorenzův systém
 • Definice chaosu, diskuse požadavku citlivé závilosti na počátečních podmínkách
 • Linearita a nelinearita
 • Příklady: kuličky, kulečník
 • Lorenzův objev
 • Bifurkace
 • Meteorologie
 • Předpovědi počasí v ČHMÚ, model ALADIN
 • ÚI AV ČR – model MM5
 • Úspěšnost předpovědí
 • Klimatické modely

Geometrická morfometrie — pdf (RNDr. Josef Pelikán)

 • Co je morfometrie
 • Základní postup
 • Tvar, landmarky, velikost, registrace
 • Prokrustovská analýza
 • Kendallův prostor
 • Reprezentace křivek
 • PCA - "změna báze"
 • LDA
 • Symetrie, asymetrie

Kryptografie

 • Pohled do historie – Caesarova a Playfairova šifra
 • Homofonní šifrování, polyafabetické šifry, Vigenerovy šifry, transpoziční šifry
 • Blokové šifry, algoritmy s veřejnými klíči
 • RSA – základní myšlenka

Navigace

Princip satelitní navigace

 • Z dějin satelitní navigace
 • Souřadnice
 • Princip určování polohy — pdf
 • Zpřesňování

Základy kartografie, topografické plochy — pdf
(RNDr. Vlasta Moravcová)

 • Tvar Země, kartografická zobrazení
 • Azimutální zobrazení
 • Válcová zobrazení
 • Kuželová zobrazení
 • Bonneovo nepravé kuželové zobrazení
 • Hammerovo nepravé azimutální zobrazení
 • Druhy map
 • Topografické plochy
 • Určení viditelnosti v terénu
 • Řešení násypů a výkopů

Mercatorova projekce, triangulace Indie

 • Mercatorova projekce — pps
 • Triangulace Indie — pps
 • Problém dvou těles

 • Problém dvou těles
 • Betlémská hvězda — pdf (J. Moravec, ETF UK)
 • Stereografická projekce, orloje, astroláb

  • Historie
  • Základní vlastnosti stereografické projekce
  • Princip astrolábu
  • Konstrukce astrolábu
  • Různá použití astrolábu
  • Orloje

  Parciální diferenciální rovnice

  • Rovnice vedení tepla – odvození
  • Modely v Mathematice (Bc. Daniel Dvořák) (je potřeba CDF Player a po spuštění potvrdit "Enable dynamic")
  • Hyperbolická rovnice – struna
  • Možnosti aplikací PDR

  CD – proč 44 100 Hz?

  • Zvuk, Fourierovy řady
  • Nyquistova frekvence

  Formát jpg

  • Základní myšlenka – změna báze v 64rozměrném prostoru
  • Škálování, diskrétní kosinová transformace
  • Kvantizační tabulka, uspořádání a kódování
  • Rekonstrukce obrazu

  Stochastické diferenciální rovnice — pdf

  • Deterministické modely epidemií: Kermack--McKendrickův model bez vakcinace a s vakcinací
  • Stochastické modely epidemií
   • Wienerův proces, stochastický integrál, stochastický proces
   • Stochastický model s vakcinací
   • Model s více patogeny (Allen, Kirupaharan)
  • Finanční modely
   • Model trhu
   • Geometrický Brownův pohyb
   • Evropská opce, Black-Scholes model

  Statistika

  • Příklad z výzkumu v očním lékařství – dvouvýběrový test

  Grafy a reklama (PhDr. Alena Šarounová, CSc.)

  • Grafy a novinářská praxe – konkrétní příklady
  • Populace

  Volební systémy (RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.)

  • Z dějin volebních systémů, ostrakismus
  • Ramon Llull – volba abatyše, Mikuláš Kusánský, Jean Charles de Borda
  • Markýz de Condorcet a jeho paradox, Lewis Carroll
  • Arrowova věta a Gibbardova-Satterthwaiteova věta
  • Metoda Hamiltonova, Websterova a Jeffersonova
  • Paradoxy: Alabamy, populační, nového státu
  • Huntingtonova-Hillova a D’Hondtova metoda
  • Porovnání volebních systémů
  • Nevýhody volebního systému v ČR