Matematické metody informační bezpečnosti

Charakteristika oboru

Obor matematické metody informační bezpečnosti je na magisterské úrovni orientován zejména na prohloubení teoretických znalostí relevantních matematických oborů a na jejich algoritmické uchopení. Sem patří teorie čísel, teorie pravděpodobnosti, teorie samoopravných kódů, teorie složitosti a teorie eliptických křivek, a dále počítačová algebra aplikovaná na některé z těchto teorií. Pozornost je věnována ale i praktickým aspektům jako je zabezpečení toku internetových dat, kryptografické standardy a právní ochrana dat. Kryptoanalytickým útokům je výslovně věnován pouze jeden předmět, dotýkají se jich ale také mnohé teoretické předměty a hojně se vyskytují jako seminární a diplomové téma.

Uplatnění absolventů

Absolvent se orientuje v současných i perspektivních systémech ochrany a utajování dat z hlediska jejich matematických principů, praktického využití a používaných protokolů. Matematické znalosti, kterými disponuje, pokrývají teoretické zázemí kryptografie v plné šíři (teorie čísel, samoopravné kódy, algoritmická složitost, eliptické křivky, jednosměrné funkce). Je seznámen i s kryptografickými standardy a základními právními aspekty ochrany dat. Uplatnění nalezne ve všech institucích a firmách, které pracují s koncepty utajování, ochrany a autorizace dat. Možná je i dráha akademická.

Charakteristika změny od předchozí akreditace

Struktura povinných předmětů se změnila tak, že nyní je nepominutelný společný základ výrazně širší. Současně byla omezena nadměrná specializace. Změny dobře ilustruje jednak zavedení předmětu Pravděpodobnost a kryptografie, jednak menší důraz na eliptické křivky, které se nyní detailně studují v rámci povinně volitelného předmětu. Byly vytvořeny tři skupiny povinně volitelných předmětů. Rozsahem největší je skupina 1, která dává studentům možnost profilace výběrem mezi několika nosnými tématy. Je koncipována tak, aby předměty s dominantním matematickým obsahem vždy nutně tvořily podstatnou část. Seminářů se týká skupina 3. Novinkou je skupina 2, jejímž cílem je, aby studenti neztratili kontakt i s jinými typy aplikací matematiky. Vybrané předměty budou vyučovány v angličtině. Celkově lze tedy změny charakterizovat jako nabídku větší volitelnosti speciálních témat a větší šíři záběru v základních předmětech. To by mělo ještě zlepšit možnosti uplatnění na trhu práce.

Studijní plány a požadavky k státní závěrečné zkoušce

Viz fakultní stránky a stránky garanta programu Matematika.

Last modified: 27 Sep 2013, 09:13:55

Garant oboru

Aleš Drápal

Více informací

Přijímací řízení

Požadavky na uchazeče

  1. Znalost angličtiny na úrovni umožňující studium odborné literatury a sledování odborných přednášek v angličtině.
  2. Dobrá znalost matematických základů (lineární algebra, komplexní a reálná analýza, teorie pravděpodobnosti). Znalost základů komutativní a počítačové algebry (Galoisova teorie, celistvá rozšíření, diskrétní Fourierova transformace). Schopnost samostatně programovat (jazyk C). Základní znalosti z teoretické a aplikované kryptografie (symetrická a asymetrická kryptografie, diferenční a lineární kryptoanalýza). Uchazeč musí bezpodmínečně spolehlivě zvládat modulární aritmetiku včetně struktury multiplikativních grup, práci s konečnými tělesy a se základními třídami samoopravných kódů. Musí být také seznámen s grupovou operací na eliptických křivkách.