Úprava bakalářských prací

Formální požadavky na bakalářskou práci shrnuje fakultní dokument „Úprava bakalářské práce”. Ten je nutno pečlivě prostudovat. Zde pouze doplňujeme a zdůrazňujeme některé jeho body.

Bakalářskou práci oponent i komise posuzují komplexně. Úroveň formální úpravy práce patří k důležitým kritériím jejího hodnocení. Závažné nedostatky ve formální úpravě bakalářské práce mohou vést ke sníženému hodnocení při obhajobě, v extrémních případech i k nepřijetí práce.

Práci před odevzdáním několikrát pečlivě přečtěte. Snažte se najít a odstranit co nejvíc chyb a překlepů.

Formální a jazykové rady

Bakalářská práce musí dodržovat gramatická, pravopisná, interpukční a stylistická pravidla jazyka, ve kterém je psána.

Formální úprava musí být v celé práci totožná a konsistentní.

Tabulky a grafy musí být číslovány a musí mít legendu umístěnou pod tabulkou/grafem. V anglicky psané práci je možné legendu k tabulce umísťovat nad tabulku. Tabulky a grafy by měly být horizontálně vycentrovány a umístěny na horním nebo dolním okraji stránky, případně na samostatné stránce. Legenda musí obsahovat číslo tabulky/grafu (Tabulka 2, Obrázek 3.3, Graf 1). Legenda má vysvětlit obsah tabulky (grafu) tak, aby byla tabulka (graf) srozumitelná sama o sobě i bez podrobného pročítání textu práce. Každá tabulka (graf) má mít odkaz v textu práce. Text práce by měl vysvětlit nejdůležitější závěry z tabulky (grafu) tak, aby jej bylo možné souvisle číst i bez podrobného prohlížení tabulky (grafu). Přímo v práci je dobré uvádět jen nejpodstatnější tabulky a grafy. Méně důležité tabulky a grafy mohou být uvedeny v příloze tištěné práce nebo v elektronické příloze uložené v SISu.

Odkazy na objekty nacházející se v jiné kapitole bakalářské práce doplňte číslem stránky, na níž se objekt nachází (rovnice (11) na str. 5, tabulka 4.2 na str. 27).

U převzatých tabulek a grafů je nutno explicitně uvést zdroj (nejlépe přímo v legendě).

Barvám je lepší se vyhnout, pokud nejsou absolutně nutné, nebo použít barvy různé sytosti, které jsou rozlišitelné i při černobílém tisku.

Citování a reference

Všechny použité zdroje a prameny musí být řádně citovány, a to na místech, kde jsou v práci používány. Každé tvrzení, výsledek, řešení či důkaz, které nejsou výsledkem vlastní práce studenta, musí být doloženy odkazem na původní pramen. Pište práci tak, aby bylo u každého výsledku nebo faktu jasné, odkud je převzat, nebo jestli je to výsledek vaší vlastní práce.

Práce, která doslovně kopíruje nebo překládá odstavce či jednotlivé věty z původního zdroje, bude považována za plagiát. Použít zdroj tímto způsobem je možné pouze tehdy, je-li opsaný text uveden v uvozovkách a jasně označen jako doslovný citát, nebo jedná-li se o přesnou formulaci matematické věty, definice, nebo tvrzení, kterou nelze přeformulovat bez ztráty přesnosti.

Pro matematické práce považujeme za přijatelné použití libovolného stylu citací a seznamu literatury používaného v matematických článcích a monografiích vydaných v poslední době renomovanými nakladatelstvími. Vybraný styl je však třeba používat v celé práci jednotně.

Matematický text

Značení musí být jasně definované a konsistentní. Význam všech symbolů musí být vysvětlen při jejich prvním použití. Tentýž symbol nemůže být použit k označení různých objektů; tentýž objekt nemůže být označen více různými symboly. Není stanoveno, jak označovat jednotlivé druhy matematických objektů, ale značení pro tentýž druh objektu by mělo být v celé práci používáno stejně.

Matematický text je třeba psát gramaticky správně a dbát na správné použití interpunkce.

Používání desetinných teček v češtině nebo slovenštině nepředstavuje vážnou formální vadu.

Číslují se pouze ty vzorce, na něž se práce na nějakém místě odkazuje. Dbejte na to, aby vzorce nepřesahovaly do pravého okraje.

Last modified: 22 Jul 2016, 08:28:42