Obecná matematika

Změny ve studijních plánech pro rok 2017/18

 1. Od akademického roku 2017/18 nemá předmět Úvod do komplexní analýzy - NMMA301 prerekvizitu Teorie míry a integrálu - NMMA203.
 2. Byl upraven sylabus předmětu Úvod do komplexní analýzy - NMMA301. Od akademického roku 2017/18 už neobsahuje partii o Laplaceově transformaci. Místo ní je zařazena část Globální Cauchyova věta a Cauchyův vzorec.
 3. Byly upraveny požadavky k bakalářské státní zkoušce oboru Obecná matematika. Nadále už neobsahují partii Laplaceova transformace.
 4. Z požadavků ke statnicím pro zaměření STR byla odstraněna geometrická témata.
 5. Byly upřesněny požadavky ke státnicím pro zaměření NM
 6. Bylo upraveno kreditování seminářů Pravděpodobnostní seminář 1 - NMTP450 a Pravděpodobnostní seminář 2 - NMTP551.
 7. Studentům, kteří si chtějí procvičit středoškolskou matematiku a upevnit základní matematické dovednosti doporučujeme nově volitelné semináře NMUM161 a NMUM162.

Důležité prerekvizity

Pozor! Prerekvizity povinných a povinně volitelných předmětů nelze zrušit ani odpustit. Zapisujete-li předmět jako volitelný, prerekvizity se na vás nevztahují.

Podstatné je v prvním ročníku zvládnout aspoň jednu algebru (NMAG101 nebo 102) a aspoň jednu analýzu (NMMA101 nebo 102) a ve druhém ročníku splnit aspoň jednu analýzu (NMMA201 nebo NMMA202) a Teorii míry (NMMA203).

Nemáte-li NMAG101 ani NMAG102, nemůžete si ve 2. ročníku zapsat NMAG201 ani NMAG202. Nemáte-li NMMA101 ani NMMA102, nemůžete si zapsat NMMA201, NMMA202, NMMA203, NMNM201 ani NMSA202.

Nemáte-li NMMA201 ani NMMA202 nebo nemáte-li NMMA203, nemůžete si ve 3. ročníku zapsat NMMA301.

Jednotlivá zaměření mohou mít u svých povinně volitelných předmětů další prerekvizity (uvádíme jen některé):

 • předmět NMNM331 (Analýza maticových výpočtů 1) vyžaduje obě lineární algebry z 1. ročníku a NMNM201
 • NMMA331 (Úvod do funkcionální analýzy) a NMMA342 (Vybrané partie z funkcionální analýzy) vyžadují NMMA201 nebo NMMA202, NMMA331 vyžaduje navíc Teorii míry (NMMA203)
 • NMSA336 (Úvod do optimalizace) vyžaduje aspoň jednu lineární algebru a aspoň jednu analýzu z 1. ročníku
 • NMFM331 (Matematika ve financích), NMSA331 (Matematická statistika 1) a NMSA333 (Teorie pravděpodobnosti 1) vyžadují NMSA202

Studijní plány N a P

Studijní plány N a P vedou studenty k tomu, aby si vybrali jedno ze čtyř zaměření a připravili se tak na vybraný obor navazujícího magisterského studia.

 • Zaměření Matematická analýza připravuje na NMgr. studium oboru Matematická analýza.
 • Zaměření Matematické modelování a numerická analýza připravuje na NMgr. studium oborů Numerická a výpočtová matematika a Matematické modelování ve fyzice a technice.
 • Zaměření Matematické struktury připravuje na NMgr. studium oboru Matematické struktury.
 • Zaměření Stochastika připravuje na NMgr. studium oborů Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie a Finanční a pojistná matematika.

Výběr zaměření zahrnuje čtyři postupné kroky:

 1. Výběr tématu bakalářské práce, typicky na počátku třetího ročníku.
 2. Výběr povinně volitelných předmětů, typicky na počátku třetího ročníku.
 3. Zápis jedné ze čtyř variant předmětu „Bakalářské konzultace”, typicky na počátku posledního semestru studia.
 4. Výběr volitelného okruhu ústní části státní závěrečné zkoušky, při přihlašování ke státní závěrečné zkoušce.

Předmět „Bakalářské konzultace” (nahrazuje předmět „Vypracování a konzultace bakalářské práce”) má čtyři varianty: NMSA349 (Stochastika), NMAG349 (Matematické struktury), NMMA349 (Matematická analýza) a NMNM349 (Matematické modelování a numerická analýza). Jsou to povinně volitelné předměty; jeden z nich je nutné zapsat a absolvovat. Lze je zapsat buď v zimním nebo v letním semestru – měl by to však být poslední semestr studia.

Každá z variant předmětu „Bakalářské konzultace” má svou soustavu prerekvizit, která určuje minimální požadavky na volbu povinně volitelných předmětů nutných k absolvování daného zaměření. Prerekvizity jsou vypsány v oranžové Karolince a v předmětovém modulu SISu. Jsou to tzv. „prerekvizity na absolvování”, což je typ prerekvizit, který nevyžaduje absolvování prerekvizity před zápisem předmětu, ale vyhodnocuje se až při uzavírání studia.

Zaměření by si měl student vybrat nejpozději na začátku 3. ročníku, ale potvrzuje je teprve zápisem jedné z variant předmětu Bakalářské konzultace, k čemuž typicky dojde až v posledním semestru studia. Každému zaměření odpovídá právě jedna varianta 3. okruhu ústní části SZZ, mezi nimiž si student při přihlašování k SZZ volí. Témata pro 3. okruh jsou brána z povinných předmětů vážících se k danému zaměření a z povinně volitelných předmětů, které jsou prerekvizitami odpovídající varianty Bakalářských konzultací.

Upřesnění požadavků k části 3B státní závěrečné zkoušky zaměření Matematické struktury. Otázka z této části bude přizpůsobena tomu, jaké povinně volitelné předměty student během studia absolvoval, následovně. Podle absolvovaných povinně volitelných přednášek si student může zvolit dva z okruhů 2-6, ze kterých nebude zkoušen.

Studijní plán S

Studijní plán S zachovává předchozí strukturu studia, tj. výběr ze široké nabídky povinně volitelných předmětů.

Student, který absolvuje bakalářské studium podle studijního plánu S, nemusí mít absolvovány všechny důležité předměty, které magisterský obor vyžaduje, a to mu může zkomplikovat a prodloužit magisterské studium. Proto doporučujeme, aby studenti na studijním plánu S co nejvíce přizpůsobili skladbu absolvovaných předmětů požadavkům plánu P.

Last modified: Fri Sep 11 21:11:03 CEST 2015

Kontakt na garanta programu Matematika

Karolinka 2017/18

Zpracování bakalářských prací

Organizace bakalářských SZZ

Informace po oborech

Obory a jejich garanti