Matematické metody informační bezpečnosti

Změny ve studijních plánech

  • Od akademického roku 2015/2016 je připraven nový studijní plán NN, podle kterého budou studovat studenti, kteří ke studiu nastoupili v roce 2015. Studentům, kteří začali studovat v roce 2014 doporučujeme, aby studium dokončili podle plánu NN. Je možné dostudovat i podle plánu N, ale v tom případě je možné, že přednášky nebudou optimálně navazovat.

Důležité prerekvizity

Pozor! Prerekvizity povinných a povinně volitelných předmětů nelze zrušit ani odpustit. Zapisujete-li předmět jako volitelný, prerekvizity se na vás nevztahují.

Podstatné je v prvním ročníku zvládnout aspoň jednu algebru (NMAG101 nebo 102) a aspoň jednu analýzu (NMMA101 nebo 102) a ve druhém ročníku splnit aspoň jednu analýzu (NMMA201 nebo NMMA202) a Teorii míry (NMMA203).

Nemáte-li NMAG101 ani NMAG102, nemůžete si ve 2. ročníku zapsat NMAG201 ani NMAG202. Nemáte-li NMMA101 ani NMMA102, nemůžete si zapsat NMMA201, NMMA202 ani NMMA203.

Nemáte-li NMMA201 ani NMMA202 nebo nemáte-li NMMA203, nemůžete si ve 3. ročníku zapsat NMMA301.

Studijní plán NN

Jedná se o rozšíření studijního plánu N o další zaměření Počítačová geometrie (PG). Studijní plán N odpovídá zaměření Matematika pro informační bezpečnost (IB) s tím, že uspořádání předmětů je mírně upraveno.

V 1. ročníku je studijní plán totožný s Obecnou matematikou. Studijní plány v principu umožňují během prvních dvou let relativně hladký přestup z jednoho z těchto oborů na druhý.

Studijní plán NN vede studenty k tomu, aby si vybrali jedno ze dvou zaměření.

  • Matematika pro informační bezpečnost
  • Počítačová geometrie.

Výběr zaměření zahrnuje čtyři postupné kroky:

  1. Výběr povinně volitelných předmětů, typicky na počátku druhého ročníku.
  2. Výběr tématu bakalářské práce, typicky na počátku třetího ročníku.
  3. Zápis jedné ze dvou variant předmětu „Bakalářské konzultace”, typicky na počátku posledního semestru studia.
  4. Výběr volitelného okruhu ústní části státní závěrečné zkoušky, při přihlašování ke státní závěrečné zkoušce.

Předmět „Bakalářské konzultace” má dvě varianty: NMMB349 (IB), NMPG349 (PG). Jsou to povinně volitelné předměty; jeden z nich je nutné zapsat a absolvovat. Lze je zapsat buď v zimním nebo v letním semestru – měl by to však být poslední semestr studia.

Každá z variant předmětu „Bakalářské konzultace” má svou soustavu prerekvizit, která určuje minimální požadavky na volbu povinně volitelných předmětů nutných k absolvování daného zaměření. Prerekvizity jsou vypsány v oranžové Karolince a v předmětovém modulu SISu. Jsou to tzv. „prerekvizity na absolvování”, což je typ prerekvizit, který nevyžaduje absolvování prerekvizity před zápisem předmětu, ale vyhodnocuje se až při uzavírání studia.

Zaměření by si měl student vybrat nejpozději na začátku 3. ročníku, ale potvrzuje je teprve zápisem jedné z variant předmětu Bakalářské konzultace, k čemuž typicky dojde až v posledním semestru studia. Každému zaměření odpovídá právě jedna varianta 3. okruhu ústní části SZZ, mezi nimiž si student při přihlašování k SZZ volí. Témata pro 3. okruh jsou brána z povinných předmětů vážících se k danému zaměření a z povinně volitelných předmětů, které jsou prerekvizitami odpovídající varianty Bakalářských konzultací.

Studijní plán N

V 1. ročníku je studijní plán totožný s Obecnou matematikou, ve 2. ročníku se liší jen o 4 předměty. Studijní plány v principu umožňují během prvních dvou let relativně hladký přestup z jednoho z těchto oborů na druhý.

Studijní plán P1

Obsahuje nové povinné předměty Komutativní okruhy a Algebraické křivky (doporučujeme zapsat ve 3. ročníku). Doporučujeme zapsat povinně volitelné předměty Úvod do matematické logiky a Objektově orientované programování. Předměty Složitost pro kryptografii, Standardy v kryptografii, Aplikace bezpečnostních mechanismů a Kryptoanalytické útoky doporučujeme odložit do NMgr. studia.

Studijní plán P2

Doporučený průběh prvních dvou ročníků totožný s OM (plán P), s výjimkou předmětu Diferenciální geometrie křivek a ploch (není v doporučeném průběhu) a povinného předmětu Konečná tělesa.

Ve 3. ročníku povinné předměty Samoopravné kódy, Teoretická kryptografie, Aplikovaná kryptografie 1 a 2, Komutativní okruhy, Datové a procesní modely, Algebraické křivky, Teorie čísel a RSA, Počítačová algebra.

Last modified: Fri Sep 11 21:16:30 CEST 2015

Kontakt na garanta programu Matematika

Karolinka 2017/18

Zpracování bakalářských prací

Organizace bakalářských SZZ

Informace po oborech

Obory a jejich garanti