Organizace bakalářských zkoušek a obhajob

Zimní období 2019

(Netýká se učitelských oborů)

Vyhláška o organizaci bakalářských SZZ (zima 2019)

Shrnutí nejdůležitějších bodů

  • Odevzdávání bakalářských prací v pátek 4.1.2019 v Karlíně.
  • Student přinese 3 výtisky. Jeden výtisk práce zůstane studentovi, aby ho doručil vedoucímu práce. Dva výtisky si bere předseda komise: jeden bude odevzdán do knihovny, druhý dostane katedra, která práci vypsala. Ta jej doručí oponentovi a zajistí dodání oponentského posudku.
  • Studenti přihlášení k SZZ budou přiřazeni na jednotlivé termíny bakalářských zkoušek předsedou komise, který přiřazené termíny oznámí na studijní oddělení.
  • Do oponentského výtisku bude vložen dopis s instrukcemi na psaní a odevzdání posudku (jak, co, do kdy, komu) a informacemi o termínu obhajoby. Vytištění a vložení dopisů bude zajištěno centrálně. Oponentské výtisky se po obhajobě vracejí studentům.
  • Vedoucí prací nedostávají informaci o termínu obhajoby a termínu odevzdání posudku, neboť v okamžiku odevzdání práce tyto termíny ještě nemusí být známy. Organizace sběru posudků vedoucích je na jednotlivých katedrách a místopředsedech subkomisí.
  • Vedoucí prací a oponenti by měli od místopředsedů včas dostat informaci o místě a času konání obhajoby.
  • Podle Opatření J.M. Rektora č. 13/2017 musí být posudky do SISu vloženy ve formátu PDF/A1a nebo PDF/A2u. Návod na vytvoření těchto formátů lze najít na stránce RUK nazvané Návod pro uložení kvalifikační práce (stejný postup funguje i na posudky). Požadovaný formát lze krom toho vytvořit i programem PDFCreator, který je zdarma ke stažení.

Last modified: 23 Nov 2018, 09:10:18

Standardy Bc. prací

Standardy bakalářských prací pro odborné matematické obory schválené pedagogickou radou a kolegiem sekce platí od roku 2013/14.

Šablony pro posudky Bc. prací

Na fakultních stránkách je ke stažení šablona pro posudek na bakalářskou práci ve formátu doc, odt a LaTeX. Použití šablony je nepovinné, nicméně posudek by měl obsahovat všechny hodnotící body popsané ve Standardech bakalářských prací, bod 4.