## Základy
- Python jako kalkulačka
- celá čísla
- floaty a problémy s přesností
- operátory a jejich priority
- přiřazení
- základní podmínky a cykly (while)
- struktura programu: komentáře, odsazování
- triviální input() a print()
# rozklad čísla na číslice
# znaky dělitelnosti jako algoritmy
# prvočísla dělením do odmocniny
# faktorizace
# generování Fibonacciho čísel

## Cykly a pole
- for cykly, range()
- break, continue
- seznamy používané jako pole
- přiřazení seznamu přiřazuje pouze odkaz
- časová složitost, spíš jen intuitivně
# k-tý nejmenší prvek v čase k*n
# Eratosthenovo síto

## Třídění a vyhledávání
# elementární třídicí algoritmy
# binární vyhledávání

## Funkce
- definice a volání funkcí
- nepovinné parametry
- abstrakce a modularita programů
- lokální identifikátory a jejich viditelnost
- princip rekurze

## Knihovny I a grafika
- používání knihoven, import
- kreslení grafů pomocí matplotlib

## Seznamy
- seznamy a operace s nimi
- fronta a zásobník
- iterování přes seznam
- řezy
- list comprehension
- stringy
# slévání setříděných posloupností

## Datové struktury
- podrobněji o typovém systému
- tuples
- slovníky a operace s nimi
- výjimky a jejich odchytávání
# práce se stromy

## Objekty
- třídy a objekty
- popis reality pomocí objektů
- odvozování typů, dědičnost

## Knihovny II a soubory
- práce se soubory
- standardní knihovna

Někam vložit:
- debugger, nějaké IDE (IDLE? PyCharm?) -- nutno prozkoumat